نظارت بر اجرای طرح ها

کنترل پروژه و نظارت بر اجرای طرحهانظارت بر طرح - توجهی - کنترل پروژه

نظارت عاليه بر پيشرفت كار طرح ها و پروژه هاي بالا دستي، ميان دستي و پائين دستي و مقايسه آن با برنامه هاي اوليه ( هزينه‌اي ، زماني و فيزيكي )

-اعمال نظارت عاليه، ارزيابي سيستمهاي مديريتي طرحها و مميزي سيستمهاي مربوطه بر اساس آخرين استاندارهاي مديريت پروژه ارائه گزارشات لازم به معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري در خصوص پيشرفت برنامه ها و همچنين ارائه گزارشات تحليلي پيشرفت طرح ها و پروژه ها

-اعمال نظارت بر تهيه و تنظيم گزارشات تفصيلي و تحليلي از عملكرد طرح ها و پروژه ها جهت ارائه به مقامات ذيربط به همراه پيشنهادات اصلاحي جهت بهبود روند اجراي عمليات تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ سيستم‌ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه طرح‌‌ها / پروژه‌ها

-اعمال مديریت در تعيين و تدوين معيارهاي مناسب جهت دسته‌بندي و اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها در راستاي اهداف و سياست‌هاي كلان

-دسته بندي و اولويت‌بندي طرح‌ها / پروژه‌ها با توجه به سياست‌هاي كلان

-پايش پايداري و توسعه زنجيره طرحها در جهت تحقق اهداف برنامه هاي مصوب

-اعمال مديريت بر فرهنگ سازي و نظارت بر اجراي مهندسي ارزش از مرحله برآورد فني و اقتصادي تا اجراي طرح ها ، پروژه ها و واحدهاي در حال توليد به منظور كاهش زمان و هزينه و افزايش كيفيت عمليات و محصولات

-هدايت و راهبري تنظيم برنامه‌هاي انگيزشي با هدف ارتقاء و بهبود سيستم هاي برنامه‌ريزي و كنترل پروژه و مهندسي ارزش شركت هاي پيمانكاري و مشاوره‌اي و توليدي

-شركت در جلسات ادواري، بازديد هاي هاي لازم بمنظور افزايش بهره وري و ارتقاي كيفي/كمي ماموريت ها و فعاليت هاي محولهنظارت طرحها توجیهی کنترل پروژه

-توليد دانش مرتبط با طرحها و پروژه هاي صنعت نفت جهت تسهيل و تسريع در تصميمات متخذه مديريت ارشد سازمان

-استخراج امور نامنطبق مرتبط با آخرين وضعيت پيشرفت طرحها ، تحليل و ارائه گزارشات لازم به مبادي ذيربط

-توليد دانش مرتبط با راهبري طرحها به منظور تسهيل و تسريع در تصميمات متخذه مديريت ارشد سازمان